Balkan means Mountain

Slobodan Milosevic. Radovan Karadic. The warrior, Ratko Mladic, party pamp, military commander-in-chief, colonel. Three people in power. A politician. A master. A colonel. They have been brought together by the war. Balkans. Turkish word for mountain. Bosnian Serb army. Freedom fighters. What is freedom in the Balkans? Correspondent Kjell Albin Abrahamsson tries to answer the question in his book Balkan meaning mountains. It is about the time spent on national radio in the former Yugoslavia. Yugoslavia means easily translated southern Slavia. The Western media has opened its eyes to this area once again. The last time was in connection with the shootings in Sarajevo in 1914 when Archduke Frans Ferdinand from Austria was shot dead along with his spouse in the open street. The assassin is later hailed as a national hero, ”the one who saved us” Why is Yugoslavia interesting? Many foreign correspondents have probably asked themselves this question and tried to answer it. Venue. The Third World meets the West. Historically, cultures have crossed in and around this area. Unrest is currently being reported in connection with elections in Serbia. The streets of Belgrade are filled with demonstrators. They are dissatisfied. Images output via broadcast media in the west. Why would this be interesting for us in Sweden? Do we not have enough of ourselves? It’s awkward enough here? Certainly. But that’s where it’s happening. Far enough away to be able to take in without being significantly affected. Does not affect us significantly. Close enough to still be touched by it. It happens on the same continent. In Europe. But why understand? What happens there can not happen to us, here? Or can it? Ask about knowledge. Reason for me to take up the story Bobby R Bosevic, the old man who was imported from the Trieste area to Sweden for the sake of football. Then, in the 1960s, labor immigration from the continent was widely accepted. They were needed. That event down there must be explained in order to understand current events in Sweden. The situation is not the same. Against the fact that I publish Bobbystoryn so far afterwards, my capacity speaks. The energy to make it happen. And make it interesting. Trieste, located in the northwestern corner of Slovenia, a mile inside the Italian border, is the place where his story begins. The story begins in Trieste. World War II has ended. Peace talks have been held. Italian fascist leader Mussolini has been found murdered at a petrol station right next to Lake Como, Lake Como. The fighting continues around the Italian border. ”If they take a meter of our land, we will take two of their” Bobby’s words about what happened in the then newborn boy’s home area. And why would it be interesting to draw the story again? The pieces start to fall into place. So simple. Why drag history again? Where is the connection? Does history affect us? The cleaning lady at the FS house in Söderhamn is a Serb. Refugee from the war. Today. Fresher than the orphanage child Bobby. Sure, his story is interesting, but not as current as perhaps the cleaning lady. Trieste is located in Italy. Before the war, it was in the southwestern corner of Slovenia towards the Mediterranean on the border with Italy. The proximity to the state of Croatia is immediate. A few miles southwest of the city. Her husband is still there. No one knows if he is alive. Where does she come from? Why would her life story be interesting? Part of the chain. What was called Yugoslavia before the war of 1990-94 consisted of several peoples, several minorities. Conflictfilled area since time immemorial. The woman in Söderhamn speaks Serbian. But God in heaven. Now I’ll pull up the war again. Trying to explain the war through her. Thinking in terms, man, going to war, enlisting voluntarily or forcibly enlisted in the Bosnian Serb army. Which will fight against Bosnian Muslims and Croats. Some of them are neighbors in the village, or where they now came from. Friends have become enemies. To save himself and the lifeline. Does she have kids? Fleeing to Sweden. Söderhamn. There is the connection. My connection. The Danube flows through Belgrade. Belgrade, Belgrade, is the capital of Yugoslavia, formerly the Republic of Serbia. Adjacent MonteNegro and Macedonia are separate states. Macedonia borders Greece and Albania. Yugoslavia borders Bulgaria, Romania, Hungary, Bosnia-Herzegovina and Croatia. Elections in Yugoslavia are currently being debated. Pictures from Belgrade are output. The opposition wins. Milosevic loses. Milosevic is on which side? Where are the warlords Karadic and Mladic?

Balkan betyder Berg.

Slobodan Milosevic. Radovan Karadic.
Krigaren, Ratko Mladic, partipamp, militär överbe-fälhavare, överste.
Tre maktmänniskor
En politiker. En befälhavare. En överste.
De har förts samman av kriget. Balkan.
Turkiskt ord för berg.
Bosnisk-Serbiska armén.
Frihetskämpar.
Vad är frihet på Balkan?
Korrespondenten Kjell Albin Abrahamsson försöker svara på frågan i sin bok Balkan betyder berg. Den handlar om tiden som korre åt riksradion i före detta Jugoslavien. Jugoslavien betyder lätt översatt sydslavien. Västmedia har fått upp ögonen för detta område en gång till. Förra gången var i samband med skotten i Sarajevo 1914 då ärkehertigen Frans Ferdinand från Österrike skjuts ihjäl tillsammans med sin gemål på öppen gata. Attentatsmannen upphöjs senare som nationalhjälte, ”han som räddade oss”
Varför är Jugoslavien intressant?
Frågan har säkert många utrikeskorrespondenter ställt sig och försökt svara på.
Mötesplats. Tredje världen möter väst. Historiskt sett har kulturerna korsats på och omkring detta område. I dagarna rapporteras om oroligheter i samband med val i Serbien. Belgrads gator fylls av demonstrerande människor. De är missnöjda. Bilder som matas ut via etermedia i väst.
Varför skulle detta vara intressant för oss i Sverige?
Har inte vi nog med oss själva?
Det är krångligt nog här?
Förvisso. Men det är där nere det händer. Tillräckligt långt bort för att kunna ta in utan att beröras nämnvärt. Påverkar oss inte märkbart. Nära nog för att ändå beröras av det. Det händer på samma kontinent. I Europa.
Men varför förstå?
Det som händer där kan inte hända oss, här?
Eller kan det det?
Fråga om kunskap.
Anledning för mej att ta upp storyn Bobby R Bose-vic, gubben som importerades från Triestetrakten till Sverige för fotbollens skull. Då, på 1960-talet, var arbetsinvandringen från kontinenten allmänt accepterad. De behövdes.
Måste det skeendet därnere förklaras för att förstå nutida skeende i Sverige. Situationen är inte den samma.
Mot att jag publicerar Bobbystoryn så här långt efteråt talar min kapacitet. Orken att få till det. Och få till det intressant.
Trieste som ligger längst upp i Sloveniens nordvästra hörn milen innanför Italiengränsen är platsen där hans berättelse börjar.
Berättelsen börjar i Trieste. Andra världskriget har avslutats. Fredsförhandlingar har hållits. Den italienska fascistledaren Mussolini har hittats mördad på en bensinmack alldeles intill Comosjön, Lago di Como. Stridigheterna fortsätter kring Itali-engränsen.
”Tar de en meter av vårt land så tar vi två av deras”
Bobbys ord om det som hände i den då nyfödda pojkens hemtrakt.
Och varför skulle det vara intressant att dra historien en gång till? Bitarna börjar falla på plats. Så enkelt.
Varför dra historen en gång till? Var finns kopplingen? Berör historien oss?
Städerskan på FS – huset i Söderhamn är serb. Flykting från kriget. Idag. Färskare än barnhemsbarnet Bobby. Visst är hans historia intressant men inte lika aktuell som kanske städerskan.
Trieste ligger i Italien. Låg innan kriget i Sloveniens sydvästra hörn ut mot Medelhavet på gränsen till Italien. Närheten till delstaten Kroatien är omedelbar. Nån enda mil sydväst om staden.
Hennes man är kvar. Om han är vid liv vet ingen.
Varifrån kommer hon?
Varför skulle hennes livsöde vara intressant?
Del i kedjan.
Det som innan kriget 1990 – 94 hette Jugoslavien bestod av flera folkslag, flera minoriteter.
Konfliktfyllt område sedan urminnes tider.
Kvinnan i Söderhamn talar serbiska.
Men Gud i himlen. Nu drar jag upp kriget igen. Försöker förklara kriget genom henne.
Tänker i termer, man, drar ut i kriget, enrollerar sig frivilligt eller av tvång intagen i den bosniskserbiska armén. Som kommer att strida mot bosnienmuslimer och kroater. En del av dem grannar i byn, eller vart de nu kom från. Vänner har blivit fiender.
För att rädda sig och livhanken. Har hon barn?
Flyr till Sverige.
Söderhamn.
Där är kopplingen.
Min koppling.
Donau rinner genom Belgrad. Belgrad, Beograd, är huvudstad i Jugoslavien, det som förut var republiken Serbien. Angränsande MonteNegro och Makedonien är egna stater. Makedonien gränsar mot Grekland och Albanien. Jugoslavien gränsar mot Bulgarien, Rumänien, Ungern, Bosnien-Hercegovina och Kroatien.
I dagarna bråkas det om val i Jugoslavien. Bilder från Belgrad matas ut. Oppositionen vinner. Milosevic förlorar. Milosevic står på vilken sida?
Krigsherrarna Karadic och Mladic står var?Publicerad av Tomas Fredriksson

Chaufför, skrivare och fotograf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: