The nurse who treated the Führer | Radio Prague International

During the wartime occupation, German-language broadcasts from Prague were absorbed into the radio network of Nazi Germany, the so-called “Reichssender”. A number of…
— Läs på english.radio.cz/nurse-who-treated-fuhrer-8562076

Såret läker långsamt men ärret försvinner aldrig. Om Utöya 10 år senare

Åsne Seierstad skriver i DN:

Hur har Norge förändrats efter terrorangreppet.

Jag har ofta fått den frågan när jag ledsagat min berättelse om terrordådet från land till land. Ibland har jag använt en metafor. Terrorn skar ett djupt sår. Såret läker, men ärret försvinner aldrig. Om man rispar det gör det ont, men kroppsfunktionerna fungerar fortfarande, de är inte skadade. Slutsatsen: Landet är detsamma, även om vi lever med ett ärr. Terrorangreppet den 11 september 2001 förändrade däremot en hel värld. Två krig blev följden, med ett efterspel av radikalisering, framväxten av IS, och så ett tredje krig. Vi talar om hundratusentals döda och triljoner dollar.

Detta är ett utdrag av artikeln

Berlin 14/4 1940

Närvarande : generalfältmarskalken Göring, general Bodenschatz, amiral Tamm, professor Tunberg, utrikesrådet Hägglöf, kammarherre von Heidenstam samt ingenjör Dahlerus. 

Omedelbart efter lunchen och sedan Karinhall visats för gästerna tog generalfältmarskalken till orda som fortsättning på gårdagens konversation vid sammanträffandet i Berlin. Generalfältmarskalken kom direkt från Fiihrern, med vilken han enligt general Bodenschatz varit i sammanträde hela förmiddagen. Telefonmeddelande mottogs i går afton från general Bodenschatz, att resultatet av gårdagens samanträffande rapporterats för Fiihrern, som därvid uttalade sin stora belåtenhet med den försäkran som avgivits från svensk sida och hemställde, att amiral Tamm
ville besöka honom den 16 kl. 5.30.
Å
Generalfältmarskalken började beröra den norska frågan och framhöll
därvid, att i stort sett de tyska planerna fullföljts såsom varit avsikten
och att hela den södra och viktiga delen av Norge nu praktiskt taget vore
i deras händer. Beträffande den nordliga delen hade en framstående överste
detacherats dit som befälhavare för alpinisttrupper från Steiermark,
vilka vore försedda med skidor och lämpliga för användning därstädes.
Väderleksrapporterna voro därifrån dock dåliga då vinter fortfarande
härskade, snön låg över 1 m djup och kylan förhindrade det planmässiga
framförandet av flygangrepp och det planmässiga utnyttjandet av Narvik
som bas för flygverksamhet och försvar mot engelska flygangrepp. De tys-
ka trupperna hade kommit i förbindelse med de engelska styrkorna, vilka
voro huvudsakligen förlagda i Harstad, som definitivt besatts och var-
ifrån jagare två och två ingingo på fjorden och delvis besatt denna, ehuru ingen större landstigning ännu ägt rum. Möjligt vore, att de tyska strids-
krafterna på grund av svårigheter med flyget bleve nödsakade att draga
sig tillbaka och överlämna området, men skulle i så fall dessa få order att
spränga samtliga tunnlar å Narvikbanan och göra denna oanvändbar för
transport av malm, kanske för ett flertal år framåt; detta för att förhindra
framtida skeppning till England.

Material från archive.org